Ettevõttest

AS HC Betoon on moodustatud 2003. aastal kuuludes maailma ühte juhtivasse ehitusmaterjalide kontserni HeidelbergCement Group, kus töötab ligi 51 000 inimest rohkem kui 40 riigis. AS HC Betoon tegeleb kaubabetooni tootmise, selle transpordi ja pumpamisega. Lisaks pakub ettevõte Skandinaavia päritolu tardkivikillustikku.

AS HC Betoon on palju panustanud üle-eestilise tehastevõrgustiku loomisesse, et olla ehitajale võimalikult lähedal. Pakume kvaliteetset betooni ja transporditeenust võimalikult operatiivselt üle terve Eesti. AS-i HC Betoon tehased paiknevad Laagris Tänassilma tehnopargis, Maardus, Jõhvi tööstuspargis, Türi lähedal Säreveres ja Pärnu linnas.

Kvaliteetne betoon ja seeläbi rahulolev klient on meile väga oluline. AS-i HC Betoon juhtimissüsteem ning kõik tehased on DNV GL sertifitseerinud vastavaks kvaliteedi- ja tööohutusstandardite ISO 9001:2015 ja ISO 45001:2018 nõuetele.

HC Betooni väärtused

Ettevõtte keskseteks väärtusteks on keskkonna hoid ja säästev areng. Oma töös peame oluliseks täpsust, innovaatilisust ja kliendikesksust. 

HC Betooni eesmärk on kindlustada, et tootmistegevus oleks ohutu, toodang kvaliteetne ja teenus jätkusuutlik. Nii tagab meie meeskond oma tööga klientide rahulolu.

Kvaliteet

HC Betooni kvaliteedijuhtimissüsteemi eesmärk on tagada kvaliteet ja pidev parendamine tuginedes järgmistele põhimõtetele:

 •  Standardite ja muude nõuete järgimine.
 •  Kliendile orienteeritus – pakume kliendile alati parima lahenduse.
 • Võtame arvesse klientide tagasisidet ja hinnangut.
 •  Vaidlused ja ebakõlad lahendame aktiivselt suheldes.
 •  Pikaaegne turukogemus.

Tööohutus

Töötervishoiu- ja ohutusjuhtimissüsteemi eesmärk on tagada kõikidele töötajatele ja koostööpartneritele ohutu töökeskkond. Juhindume põhimõtetest:

 • Liigume suunas, et pakkuda oma töötajatele võimalikult ohutut ja turvalist töökohta.
 • Meie töötajad tegutsevad viisil, mis aitab riske vähendada ja õnnetusi ära hoida.
 • Töökohtade järjepidev inspekteerimine ja töötajate ohutuskäitumise jälgimine.
 • Töötajate pädevuse tõstmine ning vastutustundliku käitumise arendamine.
 • Oleme teadlikud meile kohalduvatest õigusaktidest ja muudest nõuetest ning oleme võtnud kohustumuse neid täita igapäevatöös.

Keskkond

HC Betoon arvestab oma igapäevases tootmis- ja äritegevuses aktiivselt keskkonnahoidlikkusega, et  tagada jätkusuutlik ja säästlik areng järgmiste tegevustega:

 • Keskkonnasäästlik tootmistegevus on võtmeprintsiibiks kõigis meie tootmisüksustes. 
 • Sorteerime ohtlike jäätmeid keskkonnasõbralikult.
 • Meie eesmärk on teostada betoonijääkide ümbertöötlemist kõigis tehastes.
HeidelbergCementi tarnija juhis

HeidelbergCementi äritegevuses lähtutakse üldiselt asjaomase riigi õigusaktidest, mis käsitlevad keskkonnakaitset, tooteohutust ja sotsiaalkindlustusega seotud küsimusi. HeidelbergCementi kõige tähtsam tegevuspõhimõte on, et me nõuame ametlikult kõigilt oma tarnijatelt meie tarnijate tegevusjuhendi järgimist ja käitumist viisil, mis on selle tegevusjuhendiga kooskõlas.

HeidelbergCementi ärieetika koodeksi alusel koostatud tarnijate tegevusjuhendi eesmärk on tagada terves meie tarneahelas vastavus rahvusvahelisele sotsiaalse vastutuse standardile SA 8000, keskkonnastandardile ISO 14001 ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhimõtetele.Käesolev, kogu maailmas kohaldatav tarnijate tegevusjuhend, on kõigi lepinguliste suhete alus. HeidelbergCement väärtustab tihedat ja tulemuslikku koostööd oma tarnijatega. Kui aga tarnijate tegevusjuhendit on oluliselt rikutud ja rikkumise kõrvaldamiseks tehtud jõupingutus ei anna tulemusi kas tarnija soovimatuse tõttu või seetõttu, et edasise tegevuse kava ei ole võimalik kokkulepitud aja jooksul rakendada, siis lepinguline suhe lõpetatakse.

HeidelbergCementi tarnijatelt eeldatakse järgmiste põhimõtete järgimist.


Töötingimused ja tööjõud

 1. Tarnijad ei tohi üheski tootmisetapis kasutada lapstööjõudu. Tarnijad peavad järgima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonides soovitatud vanuse alammäära töölelubamisel.

 2. Töötasud ja hüvitised peavad vastama miinimumpalga, ületunnitöö ja seadusjärgsete hüvitistega seotud aluspõhimõtetele.

 3. Igasuguse sunniviisilise ja kohustusliku töö kasutamine on keelatud. Töötajatel peab olema võimalik töösuhe pärast mõistliku etteteatamisaja möödumist lõpetada.

 4. Tarnijad peavad järgima töötajate õigust ühinemisvabadusele ja kollektiivläbirääkimistele, kui need õigused on seadusega ette nähtud.

 5. Töötajatele tuleb tagada ohutud ja tervislikud töötingimused, mis vastavad kohaldatavatele tööohutuse ja töötervishoiu normidele või ületavad neid norme.

Keskkonnanõuded

 1. Tarnijad peavad oma äritegevuses hoolima keskkonnast ja täitma kõiki asjaomase riigi sellekohaseid õigusakte.
 2. Kõik pakutavad tooted ja teenused peavad vastama asjakohastes lepingutingimustes määratletud keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutuskriteeriumidele ning olema sihtotstarbelisel kasutamisel ohutud.

Ärieetika

 1. Äritegevus peab olema aus. Ühelegi HeidelbergCementi töötajale ega kolmandale isikule ei tohi tema ülesannete täitmise viisi mõjutamiseks pakkuda ega teha ühtki makset või kingitust, osutada ühtki teenust ega pakkuda mingit meelehead või eelist. Samamoodi ei paku ega tee HeidelbergCement ühelegi tarnijale tema ülesannete täitmise viisi mõjutamiseks ühtki makset või kingitust, ei osuta ühtki teenust ega paku mingit meelehead või eelist.
 2. Tarnijad peavad austama inimõigusi. Keelatud on igasugune töötajate ahistamine ja diskrimineerimine, muu hulgas soo, etnilise päritolu, nahavärvuse, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, puude või vanuse alusel.

 Kokkuvõtvad märkused

 1. HeidelbergCementi otsestelt tarnijatelt eeldatakse, et nad nõuavad käesolevas tarnijate tegevusjuhendis esitatud põhimõtete järgimist oma otsestelt tarnijatelt ja kontrollivad nende põhimõtete järgimist oma tarneahelates. 
 2. Siin esitatud tingimuste jõustamine on pikaajaline õppimis- ja arenguprotsess. Me teeme vastavuse tagamiseks oma tarnijatega koostööd ning vaatame põhimõtteid järjepidevalt läbi ja vajaduse korral muudame neid.
 3. Tarnijad võivad kurta kohaldatavate õigusaktide või HeidelbergCementi sise-eeskirjade rikkumisega seotud muresid meie vihjeliini MySafeWorkplace kaudu
  www.mysafeworkplace.com