HeidelbergCementi tarnijate juhis

HeidelbergCementi äritegevuses lähtutakse üldiselt asjaomase riigi õigusaktidest, mis käsitlevad keskkonnakaitset, tooteohutust ja sotsiaalkindlustusega seotud küsimusi. HeidelbergCementi kõige tähtsam tegevuspõhimõte on, et me nõuame ametlikult kõigilt oma tarnijatelt meie tarnijate tegevusjuhendi järgimist ja käitumist viisil, mis on selle tegevusjuhendiga kooskõlas.

HeidelbergCementi ärieetika koodeksi alusel koostatud tarnijate tegevusjuhendi eesmärk on tagada terves meie tarneahelas vastavus rahvusvahelisele sotsiaalse vastutuse standardile SA 8000, keskkonnastandardile ISO 14001 ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhimõtetele.

Käesolev, kogu maailmas kohaldatav tarnijate tegevusjuhend, on kõigi lepinguliste suhete alus. HeidelbergCement väärtustab tihedat ja tulemuslikku koostööd oma tarnijatega. Kui aga tarnijate tegevusjuhendit on oluliselt rikutud ja rikkumise kõrvaldamiseks tehtud jõupingutus ei anna tulemusi kas tarnija soovimatuse tõttu või seetõttu, et edasise tegevuse kava ei ole võimalik kokkulepitud aja jooksul rakendada, siis lepinguline suhe lõpetatakse.

Tarnijate tegevusjuhend

HeidelbergCementi tarnijatelt eeldatakse järgmiste põhimõtete järgimist.

Töötingimused ja tööjõud

 1. Tarnijad ei tohi üheski tootmisetapis kasutada lapstööjõudu. Tarnijad peavad järgima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonides soovitatud vanuse alammäära töölelubamisel.
 2. Töötasud ja hüvitised peavad vastama miinimumpalga, ületunnitöö ja seadusjärgsete hüvitistega seotud aluspõhimõtetele.
 3. Igasuguse sunniviisilise ja kohustusliku töö kasutamine on keelatud. Töötajatel peab olema võimalik töösuhe pärast mõistliku etteteatamisaja möödumist lõpetada.
 4. Tarnijad peavad järgima töötajate õigust ühinemisvabadusele ja kollektiivläbirääkimistele, kui need õigused on seadusega ette nähtud.
 5. Töötajatele tuleb tagada ohutud ja tervislikud töötingimused, mis vastavad kohaldatavatele tööohutuse ja töötervishoiu normidele või ületavad neid norme.

Keskkonnanõuded

 1. Tarnijad peavad oma äritegevuses hoolima keskkonnast ja täitma kõiki asjaomase riigi sellekohaseid õigusakte.
 2. Kõik pakutavad tooted ja teenused peavad vastama asjakohastes lepingutingimustes määratletud keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutuskriteeriumidele ning olema sihtotstarbelisel kasutamisel ohutud.

Ärieetika

 1. Äritegevus peab olema aus. Ühelegi HeidelbergCementi töötajale ega kolmandale isikule ei tohi tema ülesannete täitmise viisi mõjutamiseks pakkuda ega teha ühtki makset või kingitust, osutada ühtki teenust ega pakkuda mingit meelehead või eelist. Samamoodi ei paku ega tee HeidelbergCement ühelegi tarnijale tema ülesannete täitmise viisi mõjutamiseks ühtki makset või kingitust, ei osuta ühtki teenust ega paku mingit meelehead või eelist.
 2. Tarnijad peavad austama inimõigusi. Keelatud on igasugune töötajate ahistamine ja diskrimineerimine, muu hulgas soo, etnilise päritolu, nahavärvuse, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, puude või vanuse alusel.

 Kokkuvõtvad märkused

 1. HeidelbergCementi otsestelt tarnijatelt eeldatakse, et nad nõuavad käesolevas tarnijate tegevusjuhendis esitatud põhimõtete järgimist oma otsestelt tarnijatelt ja kontrollivad nende põhimõtete järgimist oma tarneahelates.
 2. Siin esitatud tingimuste jõustamine on pikaajaline õppimis- ja arenguprotsess. Me teeme vastavuse tagamiseks oma tarnijatega koostööd ning vaatame põhimõtteid järjepidevalt läbi ja vajaduse korral muudame neid.
 3. Tarnijad võivad kurta kohaldatavate õigusaktide või HeidelbergCementi sise-eeskirjade rikkumisega seotud muresid meie vihjeliini MySafeWorkplace kaudu www.mysafeworkplace.com